bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Polityka SEA-H

Uchwała Zarządu Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu” – Fairtrade Polska numer ZF.1.4.2023 w sprawie przyjęcia polityki w zakresie przeciwdziałania i ochrony przed wykorzystywaniem seksualnym, nadużyciami i molestowaniem z dnia 10.04.2023:
 
POLITYKA FUNDACJI „KOALICJA SPRAWIEDLIWEGO HANDLU” - FAIRTRADE POLSKA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA I OCHRONY PRZED WYKORZYSTYWANIEM SEKSUALNYM, NADUŻYCIAMI I MOLESTOWANIEM
 
 
Spis
I. Cele polityki
1. Działania niepożądane
2. Ochrona (safeguarding)
3. Zakres zastosowania
 
II. Prawa i obowiązki
1. Zobowiązania Fundacji
2. Obowiązki osób współpracujących
 
III. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji
 
IV. Ścieżka zgłaszania działań niepożądanych, objętych niniejszą polityką
1. Zgłaszanie działań niepożądanych
2. Procedowanie skargi/zgłoszenia
3. Zakończenie postępowania wyjaśniającego
4. Poufność

 

I. Cele polityki

Celem niniejszej polityki jest przyjęcie i wdrożenie zasad ochrony odbiorców działań oraz wszystkich osób współpracujących z Fundacją “Koalicja Sprawiedliwego Handlu” - Fairtrade Polska (dalej jako Fundacja lub FP), bez względu na rodzaj podstawy prawnej współpracy przed wszelkimi przejawami działań niepożądanych.
Polityka ma też na celu objęcie szczególną ochroną przed wykorzystaniem seksualnym, nadużyciom i molestowaniem oraz wszelkimi przejawami dyskryminacji i mobbingu w ramach działalności Fundacji.
Wszelkie niewłaściwe, nieetyczne zachowania wobec lub ze strony osób współpracujących, takich jak wykorzystywanie, nadużycia seksualne, molestowanie seksualne, przemoc seksualna, w tym wobec dzieci i młodzieży naruszają prawa i dobro tych osób i stoją w sprzeczności z wartościami, które promuje Fundacja.
Każda osoba, bez względu na wiek, tożsamość płciową, niepełnosprawność, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, światopogląd ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami krzywdy, nadużyć, zaniedbań i wykorzystywania. Fundacja nie będzie tolerować nadużyć i wykorzystywania przez osoby współpracujące w jakimkolwiek wymiarze.

1. Działania niepożądane

Za działania niepożądane uznaje się w szczególności:
 • molestowanie - niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej, uwłaczającej atmosfery;
 • molestowanie seksualne - każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci danej osoby, którego celem lub skutkiem jest naruszenie jej godności i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej, uwłaczającej atmosfery. Na zachowanie to mogą składać się fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy;
 • wykorzystywanie seksualne - oznacza rzeczywiste lub usiłowane nadużycie pozycji bezbronności, różnicy sił lub zaufania do celów seksualnych, w tym między innymi czerpanie korzyści pieniężnych, społecznych lub politycznych z wykorzystywania seksualnego innej osoby,
 • handel ludźmi i współczesne niewolnictwo;
 • dyskryminacja - nierówne, gorsze, niesprawiedliwe traktowanie osób lub grup ze względu na ich rzeczywiste lub domniemane cechy tożsamości takie jak m.in. płeć, tożsamość płciowa, kolor skóry, pochodzenie rasowe i etniczne, religia, wyznanie, światopogląd, stan zdrowia itp.;
 • mobbing - działania lub zachowania dotyczące osoby współpracującej polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u niej zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie jej lub ośmieszenie, izolowanie lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników;
 • inne nieetyczne zachowania - wszelkie inne przejawy aktywności lub zaniechania, naruszające zasadę współżycia społecznego, godzące w godność lub inne dobra osobiste współpracowników lub odbiorców działań Fundacji.
Katalog ten nie stanowi zbioru zamkniętego, każda osoba, która uważa, że doznała krzywdy ze strony osób współpracujących z Fundacją ma prawo do przedstawienia swojego stanowiska (o czym w dalszej części polityki patrz cz. IV).

2. Ochrona (safeguarding)

Fundacja realizuje obowiązek ochrony poprzez podejmowanie wszelkich uzasadnionych i adekwatnych kroków w celu zapobiegania powstawaniu działań niepożądanych, naruszania godności osobistej, wszelkiego rodzaju krzywdy, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania wykorzystywaniu i wyzyskiwaniu seksualnemu, molestowaniu, ochrony osób oraz reagowania w sposób adekwatny, już w momencie podejrzenia pojawienia się krzywdy.
Fundacja szczególną troską obejmuje krzywdę osób szczególnie wrażliwych, bezbronnych i dzieci (osób poniżej 18-tego roku życia).

3. Zakres zastosowania

Polityka ma zastosowanie do wszystkich osób współpracujących z Fundacją bez względu na podstawę prawną oraz rodzaj stosunku prawnego.

II. Prawa i obowiązki

1. Zobowiązania Fundacji

 1. Fundacja zapewni dostęp do niniejszej polityki wszystkim współpracującym osobom, podejmując przy tym działania zmierzające do upewnienia się, że znają one swoje prawa i obowiązki;
 2. Polityka zostanie opublikowana na www Fundacji;
 3. Fundacja w umowach ze współpracownikami zawiera klauzule zobowiązujące do przestrzegania niniejszej polityki;
 4. Fundacja będzie realizowała swoje działania w sposób uwzględniający ochronę osób w nich uczestniczących;
 5. Wszelkie zgłoszenia naruszeń niniejszej polityki będą rozpatrywane przez Fundację z zachowaniem najwyższych standardów, z zachowaniem bezpieczeństwa i anonimowości osób zgłaszających (ścieżka zgłaszania naruszeń patrz cz. IV polityki).

2. Obowiązki osób współpracujących

Osobom współpracującym z Fundacją nie wolno:
 • angażować się, w związku z realizowaną współpracą, w żadną aktywność seksualną z kimkolwiek poniżej 18 roku życia;
 • wykorzystywać seksualnie dzieci, czy narażać dziecka na fizyczne, emocjonalne lub psychiczne znęcanie się lub zaniedbywanie;
 • angażować się w jakiekolwiek działania mające na celu komercyjne wykorzystanie dzieci, w tym w pracę dzieci lub handel nimi;
 • wykorzystywać, w tym również seksualnie osób dorosłych;
 • narażać osób dorosłych, szczególnie z grup ryzyka, na fizyczne, emocjonalne lub psychiczne znęcanie się lub zaniedbywanie.

III. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji

 1. Fundacja prowadzi aktywną działalność przeciwko mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy i w związku z pracą, polegającą w szczególności na:
  • podejmowaniu działań prewencyjnych, mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji;
  • podejmowaniu działań interwencyjnych zmierzających do natychmiastowego zaprzestania zachowań mających znamiona mobbingu czy dyskryminacji;
  • pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku nieetycznych zachowań i wyeliminowaniu ich symptomów;
  • prowadzeniu właściwej komunikacji ze współpracownikami i odbiorcami działań, a także zwracanie uwagi na przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w codziennym funkcjonowaniu organizacji, tworzeniu jasnych zasad podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów;
  • kształtowaniu i upowszechnianiu w Fundacji zasad współżycia społecznego.

IV. Ścieżka zgłaszania działań niepożądanych, objętych niniejszą polityką

1. Zgłaszanie działań niepożądanych

Każda osoba, która doznała krzywdy lub była uczestnikiem działań niepożądanych realizowanych przez współpracowników Fundacji, lub która posiada wiedzę na temat nieprawidłowości czy nadużyć ze strony współpracowników Fundacji, ma prawo złożyć skargę lub poinformować o posiadaniu takiej wiedzy do Komisji Kontroli.
Komisja Kontroli Fundacji przyjmuje i rozpatruje zgłoszenia dotyczące działań niepożądanych. Komisja wyznacza spośród siebie osobę kontaktową, zobowiązaną do przyjmowania zgłoszeń i kontaktu z osobami zgłaszającymi.
Osoba ta będzie wskazana z imienia i nazwiska na stronie www Fundacji, w łatwo dostępnym miejscu, w tym na podstronie wraz z niniejszą Polityką.
Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać na adres e-mail: skargidoKK@fairtrade.org.pl.
Wszystkie organy Fundacji są zobowiązane do współpracy i stosowania zasad niniejszej polityki. Zgłoszenie dokonane niezgodnie z powyższą procedurą jest przesyłane do Komisji Kontroli z zachowaniem zasady poufności danych.
W przypadku, w którym skarga dotyczy członka Komisji Kontroli skargę przyjmuje i rozpatruje Rada Fundacji, podejmując stosowne kroki, zgodnie z niniejszą polityką. W przypadku, w którym członkowie Komisji Kontroli są członkami Rady Fundacji, skarga rozpatrywana jest z wyłączeniem tych członków.
Rada Fundacji wyznacza spośród siebie osobę do kontaktu i przyjmowania zgłoszeń. Osoba ta nie może zasiadać w Komisji Kontroli.
Osoba do kontaktu będzie wskazana z imienia i nazwiska na stronie www Fundacji, w łatwo dostępnym miejscu, w tym na podstronie wraz z niniejszą Polityką.
Kontakt z Radą Fundacji można uzyskać poprzez adres e-mail: skargidoRF@fairtrade.org.pl.

2. Procedowanie skargi/zgłoszenia

Osoba wyznaczona do przyjmowania skarg, zbiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące złamania zasad niniejszej polityki i wystąpienia działań niepożądanych. Osoba zgłaszająca ma zapewnioną anonimowość.
Po zweryfikowaniu zgłoszenia osoba kontaktowa przedstawia sprawę Komisji Kontroli Fundacji i proponuje możliwe rozwiązania. Sprawa jest rozpatrywana przez Komisję Kontroli (z zastrzeżeniem sytuacji, w której skarga dotyczy osoby z Komisji kontroli).
W przypadku potwierdzenia zasadności zgłoszenia, w porozumieniu z Zarządem podejmowane są bez zbędnej zwłoki dalsze działania naprawcze, kompensacyjne oraz wyciągane konsekwencje, w zależności od charakteru sprawy i rodzaju działań niepożądanych.
W trakcie postępowania wyjaśniającego należy ustalić adekwatną formę zadośćuczynienia osobie pokrzywdzonej.

3. Zakończenie postępowania wyjaśniającego

O zakończeniu postępowania wyjaśniającego oraz jego rezultatach, w tym podjętych działaniach naprawczych należy poinformować osobę zgłaszającą.
Osoba pokrzywdzona ma prawo do informacji o wynikach postępowania, nawet jeżeli nie jest osobą zgłaszającą.
Fundacja zastosuje odpowiednie środki dyscyplinarne wobec osób współpracujących, które naruszyły zasady związane z polityką bezpieczeństwa.
Fundacja zaoferuje wsparcie osobom, które przeżyły krzywdę wyrządzoną przez osoby współpracujące z Fundacją, na każdym etapie sprawy. Decyzje dotyczące wsparcia i jego formy będą podejmowane przez osobę pokrzywdzoną.
W przypadku, w którym postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Komisję Kontroli, w tym rozstrzygnięcie lub podjęte środki naprawcze i rekompensata, nie spełniły oczekiwań osoby zgłaszającej lub pokrzywdzonej, może ona zwrócić się do Rady Fundacji o dodatkowe rozpatrzenie jej sprawy i podjęcie stosownych kroków.

4. Poufność

Naczelną zasadą postępowania wyjaśniającego jest poufność i szacunek dla osoby zgłaszającej i/lub pokrzywdzonej.
Poufność będzie zachowana na wszystkich etapach procesu w przypadku problemów/obaw/zgłoszeń związanych z bezpieczeństwem. Informacje dotyczące obaw i dalszego zarządzania sprawą powinny być udostępniane wyłącznie ograniczonemu kręgowi osób, uprawnionych do dostępu do tego typu danych.
Polityka w niniejszej wersji została zatwierdzona jednomyślną uchwałą Zarządu podjętą ustnie w dniu 10.04.2023 r. (jak w nagłówku uchwały).
- głosami:
 • Andrzej Żwawa - ZA
 • Zbigniew Szalbot - ZA
Podjęcie uchwały zostaje udokumentowane na treści Polityki w dniu 10.04.2023 - zgodnie z datami podpisów profilami zaufanymi.
Udokumentowaną Uchwałę archiwizuje się w systemie informatycznym Fundacji.


Opublikował: Zbigniew Szalbot
Publikacja dnia: 02.06.2023
Podpisał: Zbigniew Szalbot
Dokument z dnia: 24.05.2023
Dokument oglądany razy: 321