bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.09.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Poprawa błędnego URL w punkcie 6.1 i zastąpienie adresem elektronicznym.

Polityka prywatności

Poniższa Polityka prywatności stanowi podstawową klauzulę informacyjną Fundacji o zbieraniu danych osobowych od osób kontaktujących się, kontrahentów, partnerów i wolontariuszy oraz uczestników działań Fundacji, o ile w konkretnym działaniu nie obowiązują odmienne zasady przetwarzania danych. Sporządzona na podstawie art. 13 i 14 RODO.
Polityka ta udostępniana jest na stronie https://bip.fairtrade.org.pl
Informacja o wersji: rodo.ppp.v.201106

Co znajdziesz w naszej polityce w zakresie formularzy?
1. Co to znaczy, że Fundacja jest administratorem moich danych osobowych i skąd je ma?
2. Czy ktoś jeszcze administruje danymi, które Fundacji podałeś/aś?
3. Jak uzyskać od nas więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych przez Fundację?
4. Dlaczego niektóre dane wymagamy, a na niektóre prosimy o Twoją zgodę?
5. Na jakiej PODSTAWIE, w jakim CELU oraz do KIEDY przetwarzamy Twoje dane osobowe?
5.1. Na podstawie umowy
5.2. Prawnie uzasadniony interes Fundacji
5.3. Twoja dobrowolna zgoda
5.4. Obowiązek prawny
6.1. Jakie są twoje prawa do swoich danych?
6.2. Prawo do cofnięcia zgody i jakie są jego skutki?
6.3. Czy wiesz, że masz też prawo do wniesienia skargi?
7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
8. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
9. Czy Fundacja przetwarza automatycznie Twoje dane w tym profiluje?
10. Jaka jest polityka Fundacji w zakresie cookies?
10.1. W jaki sposób akceptuję politykę ws. cookies?
10.2. Czy mogę zablokować korzystanie przez Was z cookies?

1. Co to znaczy, że Fundacja jest administratorem moich danych osobowych i skąd je ma?
Po pierwsze to właściwie Fundacja “Koalicja Sprawiedliwego Handlu” - Fairtrade Polska, z siedzibą w Krakowie, do znalezienia pod adresem ul. Sławkowska 12 oficyna II piętro, 31-014 Kraków. W tym dokumencie dla ułatwienia używamy skrótów “My”, “Fundacja”.
Administrator danych to podmiot, który decyduje o tym jak wykorzystywane są Twoje dane osobowe, w tym przypadku nasza Fundacja.

Twoje dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie poprzez:

 1. jeden z naszych formularzy np. przy zamawianiu przez Ciebie materiałów, rekrutacji na nasze wydarzenia lub przy kontakcie w sprawach przez Ciebie zgłaszanych,
 2. w przesłanych przez Ciebie mailach w związku z Twoimi pytaniami lub zgłoszeniami w sprawie korzystania z lub udziału w naszych działaniach, podjęcia współpracy czy propozycjami dla nas Twoich usług lub towarów,
 3. rejestrację przez Ciebie konta na którejś z naszych stron. Możliwe, że Twoje dane w ww. sposób przekazała nam osoba działająca w Twoim imieniu np. przy zgłoszeniu grupy oddolnej w którejś z naszych kampanii,
 4. przekazanie nam przez Ciebie elektronicznej lub papierowej wizytówki lub w innej formie danych do kontaktu, w tym na wydarzeniach na których się spotkaliśmy np. konferencjach, czy w efekcie kontaktu w związku z zawarciem lub realizacją łączącej nas umowy.

Twoje dane mogliśmy uzyskać też od podmiotu, w ramach którego działasz, a z którym ma nas łączyć lub już łączy umowa i/lub wspólne działanie.

2. Czy ktoś jeszcze administruje danymi, które Fundacji podałeś/aś?
Nie jako współadministrator danych. Jednak Twoje dane w określonych celach i okolicznościach mogą być udostępnione innym podmiotom. Przeczytaj o tym więcej w pkt 6 i 8.

3. Jak uzyskać od nas więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych przez Fundację?
Napisz do nas e-maila na adres ado@fairtrade.org.pl. Możesz też zadzwonić, jednak co do zasady telefonicznie podajemy ogólne informacje, nie dotyczące Twojej konkretnej sytuacji. Nie mamy bowiem procedury weryfikacji telefonicznej. Telefon do nas to: +48 12 422 22 64.

4. Dlaczego niektóre dane wymagamy, a na niektóre prosimy o Twoją zgodę?
W każdym z formularzy wymagamy podania pewnych danych, które są dla nas konieczne do realizacji danego działania np. adres dla przesłania Ci materiałów, imię nazwisko, dane kontaktowe gdy zgłaszasz się na nasze eventy. Przetwarzamy wtedy Twoje dane na potrzeby realizacji umowy lub naszego usprawiedliwionego interesu jako administratora danych.
Niekiedy zaś jedynie zachęcamy Cię do podania nam danych dla dodatkowych celów, na których nam zależy. Wtedy zawsze zgodnie z prawem prosimy Cię o zgodę. Na przykład w celu informowania Cię o naszych działaniach statutowych.

5. Na jakiej PODSTAWIE, w jakim CELU oraz do KIEDY przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Zasadniczo korzystamy z 4 podstaw przetwarzania: umowy, zgody, obowiązku prawnego i interesu administratora.

5.1. Na podstawie umowy
Twoje dane przetwarzamy, gdy są nam niezbędne do realizacji umowy, którą zawarliśmy lub mamy z Tobą zawrzeć, w tym:

 1. przekazania Ci materiałów na temat Sprawiedliwego Handlu i obsługi Twojego zamówienia w tym zakresie,
 2. udziału w wydarzeniach takich jak konferencje, warsztaty lub szkolenia, do których się zgłosiłeś na warunkach każdorazowo ustalanych i podawanych dla danego wydarzenia,
 3. Twojego udziału w konkursach, które organizujemy, o ile się zgłosiłeś, a regulamin konkursu ma charakter umowy,
 4. Twojego udziału w naszych kampaniach, o ile zgłosiłeś swoje nimi zainteresowanie i udział w nich indywidualnie lub w ramach grupy oddolnej, jak np. w kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu,
 5. obsługi zgłoszeń i pytań, które do nas kierujesz w związku z oferowanymi przez nas w ramach działalności statutowej innymi świadczeniami,
 6. obsługi umów o dostawę usług lub towarów, umów o współpracy z naszymi partnerami, lub umów wolontariackich.

Odpowiednio Twoje dane przetwarzamy, jeśli wchodzisz z nami w kontakt w związku z realizacją przez nas już zawartej lub planowanym zawarciem umowy, lub wspólnymi działaniami z podmiotem, w którym działasz.

Do czasu zakończenia umowy.

Pamiętaj jednak, że te same dane mogą być przetwarzane dla innych celów na innej podstawie prawnej dłużej niż do zakończenia umowy. Rzuć okiem poniżej.

5.2. Prawnie uzasadniony interes Fundacji
Przetwarzamy również Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji jako administratora danych tj. w celu:

 1. obsługi Twoich zgłoszeń, pytań lub próśb skierowanych w szczególności poprzez formularz kontaktowy, które nie dotyczą realizacji świadczeń, w tym udzielanie informacji w zakresie Sprawiedliwego Handlu oraz systemu Fairtrade przez okres do pół roku od zakończenia korespondencji,
 2. kontaktu z Tobą bezpośrednio w sprawach dotyczących statutowej działalności naszej Fundacji, jak i przekazywania Ci informacji o naszych działaniach lecz jedynie w trakcie trwania umowy, lub odpowiednio Twojego udziału w naszych kampaniach, o ile nie zgłosisz wcześniej sprzeciwu,
 3. Twojego udziału w konkursach, które organizujemy, o ile się zgłosiłeś, a regulamin konkursu ma charakter przyrzeczenia publicznego do czasu zakończenia i rozliczenia konkursu,
 4. prowadzenia analiz statystycznych dla analizy jakości swoich własnych działań i ich poprawy,
 5. realizacji obowiązków sprawozdawczych wobec podmiotów dotujących nasze działania, co może obejmować udostępnienie im danych, jeśli brałeś udział w działaniach przez nich finansowanych (o czym zawsze osobno informujemy) przez czas wskazany w umowach z nimi,
 6. rozwiązania ewentualnych spraw spornych nie dłużej jednak niż do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń czyli maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy,
 7. realizacji przez Fundację zasady rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas w adekwatny sposób obowiązków jako administrator Twoich danych) przez okres przetwarzania Twoich danych.

Do czasu odpowiedniego zakończenia danej sprawy z powyższych, tak jak opisano powyżej.
Przy czym zauważ, że jeśli wyraziłeś zgodę np. na informowanie Cię o naszych działaniach, niezależnie od zakończenia umowy, dalej będziemy mogli wysyłać Ci wtedy informacje o naszych działaniach.

Analiz statystycznych nie prowadzimy na Twoich danych dłużej niż trwa inna podstawa przetwarzania Twoich danych, w związku z którą je przetwarzaliśmy.

Pamiętaj jednak, że te same dane mogą być przetwarzane dla innych celów na innej podstawie prawnej dłużej niż wynikałoby to z powyższego. Rzuć okiem poniżej.

5.3. Twoja dobrowolna zgoda
Twoje dane przetwarzamy też na podstawie Twojej zgody, o ile ją wyraziłeś/aś. Wyrażenie zgody jest dobrowolne przez Ciebie (możesz, nie musisz). Tylko dzięki Twojej zgodzie możemy przetwarzać dane dla celu:

 1. ułatwienia nam dodatkowego kontaktu z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania,
 2. ułatwienia nam dodatkowego kontaktu z Tobą w celu realizacji zamówienia i dla prowadzonej kampanii,
 3. indywidualnego kontaktu z Tobą w sprawach związanych z działalnością naszej Fundacji (emailowo lub telefonicznie w zależności od tego na co wyraziłeś zgodę),
 4. informowania Cię od czasu do czasu o działaniach naszej Fundacji oraz zdarzeniach lub innych informacjach ważnych dla naszej działalności za pomocą mailingu.

Do czasu wycofania przez Ciebie zgody lub naszej rezygnacji odpowiednio z ich przetwarzania w związku z danym celem, dla którego wyraziłeś/aś zgodę.

Pamiętaj, że wycofanie Twojej zgody nie delegalizuje przetwarzania Twoich danych za okres od udzielenia zgody do jej wycofania.

5.4. Obowiązek prawny
W końcu Twoje dane przetwarzamy też na podstawie obowiązku prawnego tj. dla realizacji tego co nakładają na nas właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego np. w na potrzeby prowadzonych ksiąg rachunkowych, obowiązków podatkowych, wykazania i realizacji obowiązków z RODO. Okres czasu przetwarzania dla realizacji obowiązków prawnych wynika z tych przepisów.

6.1. Jakie są twoje prawa do swoich danych?
Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, wniesienia sprzeciwu.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych jest rozszerzonym prawem, które przysługuje Ci od 25.05.2018 r. Podobnie jest z nowym prawem do przenoszenia danych.
W celu realizacji swoich praw - skontaktuj się z nami.

6.2. Prawo do cofnięcia zgody i jakie są jego skutki?
Dane nieoznaczone gwiazdką zostały przez Ciebie podane dobrowolnie. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych - masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji na maila ado@fairtrade.org.pl albo kliknięcie w właściwy link (dostępny np. w mailingu). W takim przypadku dotychczasowe przetwarzanie będzie zgodne z prawem.

6.3. Czy wiesz, że masz też prawo do wniesienia skargi?
Masz też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Inni administratorzy
Na potrzeby sprawozdawcze wobec podmiotów dofinansujących nasze działania możemy udostępniać Twoje dane naszym grantodawcom, lecz wyłącznie w celu i zakresie koniecznym dla rozliczenia kosztów działań, w których brałeś udział (o ile brałeś udział w takich działaniach).

Twoje dane mogą być też udostępnione właściwym organom władzy publicznej wyłącznie na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.

Podmioty przetwarzające (procesorzy)
Nasi partnerzy
Twoje dane mogą być przekazywane przez nas naszym partnerom przy prowadzonych działaniach, na których potrzeby przetwarzamy Twoje dane. Cele i sposoby tego przetwarzania wyznaczamy My, zobowiązując Partnerów do zapewnienia adekwatnej ochrony Twoich danych. Nie mogą oni wykorzystywać Twoich danych dla innych celów i w innych sposobach.

Aktualnie w ramach kampanii Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu są to:

 1. Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, ul. Sławkowska 12, oficyna II piętro, 31-014 Kraków, e-mail: info@ekonsument.pl, +48 604 478 418;
 2. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, ul. Kwidzyńska 15/1, 80-306 Gdynia, e-mail: info@sprawiedliwyhandel.pl tel. +48 508 044 484

Przetwarzać będą Twoje dane w ramach Twojej rejestracji na portalu https://spolecznosci.fairtrade.org.pl/, w tym zgłoszenia Cię jako członka grupy przez Twojego koordynatora, jedynie dla zapewnienia Tobie/Twojej grupie udziału w kampanii, w tym oceny spełnienia kryteriów społeczności przyjaznej Sprawiedliwemu Handlowi, udzielaniu wsparcia w prowadzonych działaniach przez grupę, oferowanego w ramach kampanii.
Usługodawcy.

Twoje dane zbierane są za pomocą narzędzia WordPress oraz Salesforce, którego dostawca zapewnia zgodność przetwarzania z wymogami UE (tarcza Prywatności UE-USA), a dane przekazywane są bezpiecznym połączeniem (szyfrowanym ssl).

Możliwe jest, że ponadto Twoje dane będziemy przetwarzać w naszej chmurze obliczeniowej, której dostawcą jest Microsoft Inc.

Twoje dane mogą być też przekazywane przez nas innym tzw. procesorom, którzy świadczą dla nas usługi np. prawnikom lub biuru rachunkowemu, jedynie dla celów świadczenia tej usługi. Innymi słowy podmioty nie mają prawa wykorzystywać tych danych dla innych celów niż te, dla których my je przetwarzamy, a jednocześnie zobowiązujemy je do zachowania odpowiednich środków ochrony Twoich danych.

Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

8. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Tak w zakresie wskazanym w pkt 8 Twoje dane są przekazywane do dostawcy narzędzi WordPress i Salesforce, którego siedzibą jest USA, odbywa się o wspomniane powyżej zabezpieczenia prawne.

9. Czy Fundacja przetwarza automatycznie Twoje dane w tym profiluje?
Fundacja przetwarza Twoje dane w sposób zautomatyzowany, lecz nie profilujemy Twoich danych osobowych (m.in. nie dokonujemy analizy Twoich zachowań pod kątem prognozowania i wnioskowania jakie masz preferencje i zainteresowania). Nasze przetwarzanie nie wpływa też na sytuację Twoich praw i obowiązków.

10. Jaka jest polityka Fundacji w zakresie cookies?
Strony Fundacji wykorzystują pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka) m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych.

Wykorzystujemy cookies w celu zbierania informacji o sposobie korzystania przez użytkowników naszej strony oraz do poprawnej konfiguracji serwisu, a także w celu zapamiętania ustawień użytkownika (np. język, rozmiar czcionki itp.).

Wykorzystujemy cookies do analizy, badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z naszej strony. Wiedza ta pozwala nam ulepszać strukturę i zawartość naszych stron.

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

10.1. W jaki sposób akceptuję politykę ws. cookies?
Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień w swojej przeglądarce. Przy czym ustawienia zawsze możesz zmienić, i nie traktujemy to jako sprzeczności co do potwierdzenia zapoznania się z pozostałą częścią polityki.

10.2. Czy mogę zablokować korzystanie przez Was z cookies?
W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, tak, aby nie zbierały ww. informacji. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych na naszej stronie.

O tym, jak blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki lub za pomocą jednego z wielu dostępnych (darmowych) instrumentów, możesz doczytać na stronie http://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cooOpublikował: Zbigniew Szalbot
Publikacja dnia: 09.09.2021
Podpisał: Zbigniew Szalbot
Dokument z dnia: 09.09.2021
Dokument oglądany razy: 641